NL-GO voorstel gehonoreerd door Regieorgaan SIA

NL-GO voorstel gehonoreerd door Regieorgaan SIA

Publicaties

Afbeelding: TKI Bouw en Techniek

   

NL-GO richt zich op innovatieprogramma’s van TKI Bouw en Techniek

Het Nationaal Lectorenplatform Gebouwde Omgeving (NL-GO) zal zich de komende twee jaar met steun van Regieorgaan SIA richten op de drie innovatieprogramma’s (MMIP’s) van TKI Bouw en Techniek. NL-GO brengt lectoraten op het domein Built Environment van veertien hogescholen in Nederland bij elkaar om samen te werken aan een langdurige integrale aanpak van maatschappelijke opgaven. Hogescholen willen actief bijdragen, zowel door onderwijs als met praktijkgericht onderzoek en fieldlabs. Zij hebben de kracht en unieke positie voor het teweegbrengen van innovaties onder het MKB in hun regio’s mede door toepassing van praktische oplossingen en de inzet van HBO-studenten. De regionale inbedding en uitwisseling blijkt ook uit het feit dat NL-GO de komende twee jaar wordt geleid vanuit vijf hogescholen uit verschillende regio’s van het land: Inholland (penvoerder), De Haagse, Saxion, Zuyd en Hogeschool Utrecht.

NL-GO lectoren participeerden al in het managementteam en de werkgroep van het BTIC, voorloper van TKI Bouw en Techniek. Zij participeerden ook al in de programma-adviesraden van de innovatieprogramma’s. Praktijkgericht onderzoek in het domein Built Environment biedt een specifieke manier van kennisontwikkeling en innoveren; het is een innige wisselwerking tussen onderzoek en diverse vormen van praktijkleren inclusief het reguliere onderwijs. Regionaal levert NL-GO proactief een bijdrage aan maatschappelijke opgaven door een gezamenlijk breed gedragen beweging met variatie en impact te creëren. Dit was een belangrijke drijfveer voor het oprichten van het platform.

NL-GO blijft zich via een integrale aanpak inzetten voor het vernieuwen van de ontwerp-, bouw- en technieksector, verduurzaming van onze leefomgeving en het versterken van de veerkracht van onze studenten en professionals – en daarmee van onze samenleving. NL-GO bouwt daarnaast de samenwerking met 4TU.Bouw uit om de koppeling tussen wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek in het domein te bestendigen, een overkoepelende praktijkgerichte onderzoeksagenda te maken en daaruit participatie in Professional Doctorate trajecten voor te bereiden en vorm te geven.