Ambities & Beleid

Ambities & Beleid

Meerjarenbeleidsplan 2022-2026

Ruim 20 jaar geleden is de stichting Domein Built Environment (toen nog Hoger Onderwijsgroep Bouw en Ruimte) opgericht met het doel het onderwijs in het domein zowel kwantitatief als kwalitatief te bevorderen, door samenwerking te ondersteunen. En dat is nog steeds het doel. Met dien verstande dat het praktijkgericht onderzoek inmiddels onlosmakelijk verbonden is met het onderwijs, en dat de samenwerking inmiddels verder gaat dan tussen de hogescholen onderling: het werkveld en verwante kennisinstellingen zijn meer en meer structurele gesprekspartners.

In het verlengde van dit overkoepelende doel, legt DBE legt specifiekere ambities vast in meerjarenbeleidsplannen. In december 2021 is het plan voor de periode 2022-2026 vastgesteld. Daarin onder meer aandacht voor de rol van het domein in de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd, waaronder de krapte op de huizenmarkt, de energietransitie en het omgaan met overstromingen, droogte en andere gevolgen van klimaatverandering. Maar ook voor nieuwe technologische ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs. Ontwikkelingen die stuk voor stuk vragen om uitwisseling van kennis en ervaring om snel mee te kunnen in veranderingen.

In totaal zijn in het plan drie speerpunten benoemd met daaraan verbonden specifieke doelstellingen, activiteiten en ambities:

  1. Kennisuitwisseling binnen het domein
  2. Kennisuitwisseling met externe partijen
  3. Human capital agenda

Kern van alle speerpunten is kennisuitwisseling, waarbij voor de eerste twee speerpunten geldt dat de nadruk ligt op verschillende groepen die bij elkaar worden gebracht en de inhoudelijke thema’s kunnen variĆ«ren door de tijd. Bij het derde speerpunt staat juist de inhoud centraal en zijn de groepen variabel. Speerpunten en bijbehorende activiteiten staan niet los van elkaar; zij vormen gezamenlijk een netwerk van activiteiten, dat in zijn geheel ondersteunend is aan verbetering van onderwijs en onderzoek, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Het volledige meerjarenbeleidsplan kan rechts op deze pagina worden gedownload.

   

Jaarplannen

In aanvulling op het meerjarenbeleidsplan wordt jaarlijks een nieuw jaarplan gemaakt. Daarin worden de beoogde activiteiten voor dat jaar nader gespecificeerd en eventuele bijstellingen van ambities benoemd.