Innovatie Bouwproces & Techniek

Innovatie Bouwproces & Techniek

Lectoraten

Kennisdomein:

Bouwsector: innovatie, (bouw)processen, methodes en technieken, samenwerkingsvormen

Onderzoekthema's:

In de veranderende bouwwereld is veel winst te behalen. Alternatieven moeten bijdragen aan de kwaliteit van onze toekomstige woon-, werk- en leefomgeving. Nieuwe kennis is nodig en wordt ontwikkeld binnen drie onderzoeksthema’s: GREEN, BIM EN LEAN. Deze thema’s zijn met elkaar verbonden en richten zich op het vinden van betere, slimmere en betaalbare oplossingen.

Werkplan:

1. Aanleiding De bouwsector zal de komende jaren een versnelde ontwikkeling moeten doormaken van een traditioneel aanbod gestuurde naar een flexibele, marktgerichte en transparante sector. Ook zijn veranderingen in de bouwketen en het bouwproces nodig om daarmee de kwaliteit van het bouwen te vergroten en faalkosten terug te dringen. In deze context opereert het lectoraat Bouwproces Innovatie en Techniek. Het lectoraat focust zich op verbetering van de ketensamenwerking en processen in de bouw en de toepassing van nieuwe methoden en technieken in de bouwsector. Duurzaamheid wordt daarbij impliciet als thema meegenomen. 2. Centrale vraag en strategie van het lectoraat De centrale vraag van het lectoraat luidt: hoe kunnen vraaggerichte bouwprocessen integraal worden vormgegeven, zodat wordt bijgedragen aan het ontwikkelen, realiseren en beheren van een hoge kwaliteit van de leefomgeving in de tijd? Betreffende centrale vraag is onderverdeeld in drie onderliggende strategielijnen: ? GREEN: Hoe kunnen innovatieve bouwontwikkelingen op het snijvlak van natuur en techniek vraaggericht en adaptief in de leefomgeving worden toegepast en zorgen voor kwaliteitsverbetering in relatie tot de kernwaarden welbevinden, energie en voeding? ? LEAN: Hoe kunnen bouwprocessen optimaal worden ingericht denkend vanuit het toevoegen van klantwaarde en zonder verspillingen (tijd, geld, grondstoffen) in het proces? ? BIM: Hoe kan kennisontwikkeling, -deling en -verspreiding bijdragen aan de verbetering van complexe dynamische samenwerkingsvormen en processen in de bouwketen? Per strategielijn zal het lectoraat zogenaamde Strategische Acties ten uitvoer brengen. Het gaat om praktijkgerichte onderzoeksprojecten, interdisciplinaire stages, afstudeerateliers, duurzame minorweken, interdisciplinaire werkplaatsen en collaborative design workshops. Deze Strategische Acties betreffen altijd acties gericht op kennisvermeerdering van zowel student, docent als werkveld in hun onderlinge samenhang. Focus in het onderwijsprogramma ligt op professionalisering en kennisontwikkeling van docenten en studenten met het accent op interdisciplinaire samenwerking. Uitkomsten van de Strategische Acties zullen leidend zijn voor curriculuminnovatie. 3. Interne en externe route Het lectoraat Innovatie Bouwproces & Techniek zal meerdere academies, opleidingen en lectoraten binnen Avans onderling verbinden. De belangrijkste betrokken academies zijn AB&I (primair de opleidingen Civiele Techniek, Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde) en ATM (opleidingen Eletrotechniek en Werktuigbouwkunde). Het lectoraat Innovatie Bouwproces & Techniek zal, als onderdeel van het Expertisecentrum Duurzame Innovatie (EDI), met name de samenwerking vormgegeven met de lectoraten Biobased Products, Biobased Energy en Smart Grids en met diverse aanpalende opleidingen binnen de academies ATGM, AI&I, AAFM en AMBM. Het Lectoraat Innovatie Bouwproces & Techniek heeft reeds een hechte relatie met vele externe stakeholders uit bedrijfsleven, brancheverenigingen, bouworganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen en overheid. De kenniskring en het kennisplatform van het lectoraat zullen bestaan uit docent-onderzoekers uit de academies AB&I en op termijn uit leden van bovengenoemde academies. Daarnaast zal deskundig advies worden ingewonnen bij de externe werkveldadviesraad.

Overige relevante informatie:

1. Website lectoraat http://www.innovatiebouwprocesentechniek.avans.nl/introductie 2. Linkedin profiel https://www.linkedin.com/in/emile-quanjel-68558a19?trk=hp-identity-name 3. PhD onderzoek http://repository.tue.nl/750600